Connect

How to connect:

enter image description here

1. Full Client Game ( Please download full client !)

Pass: l2skylog.com

Link Google drive

Link MegaZ

How to Run:
Enter folder system/ right click l2.exe run as administrator and enjoy. ( The laucher using common lib donet for win 7 -> 10).

VIE Language:
Sau khi giải nén game, các bạn vào thư mục system, click chuột phải vào l2.exe chọn run as administrator. ( Do đây là laucher sử dụng cho cả win 7 – 10 nên cần quyền như vậy mong các bạn thông cảm.)

2. Auto Game lineage 2:

Pass unzip l2skylog.com
Full Client – Drive Google